Warunki użytkowania

Poniższy Regulamin odnosi się do Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademialaserowa.pl


I. Definicje

1. Serwis - strona internetowa lub aplikacja, za pośrednictwem której Użytkownikowi świadczone są usługi drogą elektroniczną.

2. Właściciel - firma LASOTRONIX Marcin Pokora z siedzibą w Piasecznie przy ul.Żytniej 1, posiadająca NIP 5341265357.

3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

4. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji.

5. Hasło - ciąg znaków ustalany indywidualnie przez Użytkownika, który Użytkownik może dowolnie modyfikować.

6. Login - rolę loginu pełni adres e-mail podawany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

7. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu i hasła.

8. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, posiadający dostęp do szerszej zawartości Serwisu.

9. Oferta – oferta zamieszczona przez Właściciela na stronie.

10. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko,

adres,numer telefonu, data urodzenia, adres IP.


II. Postanowienia ogólne

1. Operatorem Serwisu znajdującego się pod adresem www.akademialaserowa.pl (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony)

jest Właściciel.

2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, a Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.

3. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

4. Korzystanie z niektórych zasobów Serwisu wymaga zarejestrowania Użytkownika i zalogowania się do Serwisu.

5. Podczas procesu rejestracji Użytkownik ma obowiązek podawania  aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.

7. Właściciel  zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie

obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

8. Usunięcie Zarejestrowanego Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwisu, za wyjątkiem jego części ogólnodostępnych.

9. Właściciel zastrzega sobie nie wymagające podania przyczyny prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.

10. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wyrejestrować się z bazy Użytkowników Serwisu, wysyłając maila na adres biuro@lasotronix.pl o 

treści: „Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Serwisu Akademia Laserowa. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie

będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne".


III. Odpowiedzialność za treść

1. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie

gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co 

do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

2. Materiały zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z 

wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu (w tym odpowiedzi Ekspertów) w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki

na tej podstawie decyzji.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia  lub

wycofania danego elementu Serwisu.

4. Właściciel uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie 

zarejestrowanych Użytkowników.

5. Serwis zawiera odnośniki/linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści  

znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi 

pod adresy, których treści wydają się Użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o  

naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za

szkody wynikłe ze zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Właściciela, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i 

przepisów powszechnie obowiązujących.


IV. Obszar obowiązywania oferty

1. Oferta internetowa Właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.

2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla Użytkowników z innych państw, ma

tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.


V. Prawa autorskie

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich 

materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie

lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy,

dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

3. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem  

autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności  

przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik

ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.


VI. Zastrzeżenia techniczne

1. Właściciel nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

2. Właściciel nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami 

przesyłu informacji.


VII. Ochrona prywatności

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane

przez firmę Lasotronix Marcin Pokora z siedzibą w Piasecznie ul. Żytnia 1 z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu Akademia Laserowa zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez przez firmę

Lasotronix Marcin Pokora z siedzibą w Piasecznie ul. Żytnia 1 wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w

formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w celach

marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług firmy LASOTRONIX oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych

jest firma LASOTRONIX.

3. Firma LASOTRONIX nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub

instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez firmę LASOTRONIX dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione

uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń

organów państwa.

4. Firma LASOTRONIX gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i

korzystającychz usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom

statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP

użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom

trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów

nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach

Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie

spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest możliwe pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji

„Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

6. Serwis Akademia Laserowa zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Firma LASOTRONIX  nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania

prywatności obowiązujące na tych stronach.

7. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.


VIII. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila 

na adres biuro@lasotronix.pl

3. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i 

udogodnień dla Użytkowników.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie 

www.akademialaserowa.pl